พิมพ์

ประวัติโรงเรียน

 

ประวัติโรงเรียนวัดสันป่าค่า

โรงเรียนวัดสันป่าค่า (ทวีราษฎร์บำรุง) ตั้งอยู่ในหมู่บ้านสันป่าค่า หมู่ที่ 8 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จัดตั้งและเปิดชั้นเรียนครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2478 โดยอาศัยศาลาวัดสันป่าค่าเป็นที่เล่าเรียน เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป.1 – ป.4 ต่อมาราษฎรในพื้นที่ให้ความร่วมมือในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบปั้นหยา 2 ชั้น 1 หลัง สร้างในที่ดินวัดสันป่าค่า เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2481 รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 2031.80   บาท

ต่อมาครูใหญ่ นายอัญเชิญ พรหมชนะ ได้ร่วมมือกับประธานในหมู่บ้าน ย้ายอาคารเรียนไปสร้างในที่ดินแปลงใหม่ ซึ่งได้รับการบริจาคจาก นายปัน นางขันแก้ว จินะ จำนวน 2 ไร่ 28 ตารางวา และประชาชนได้ซื้อเพิ่มเติมอีก จำนวน 2 ไร่ 1 งาน 8 ตารางวา รวมทั้งสิ้นมีที่ดินแปลงใหม่ จำนวน 4 ไร่ 3 งาน36 ตารางวา และมอบเป็นสมบัติของทางราชการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2504

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2507 ประชาชนในท้องถิ่นร่วมกับคณะกรรมการการศึกษาของโรงเรียนไดร่วมกันสร้างอาคารหลังใหม่ สิ้นค่าก่อสร้างทั้งหมด 68,433 บาท แต่ยังไม่แล้วเสร็จ ครูใหญ่ขณะนั้น คือ นายประธาน สร้อยกาบแก้ว ได้ของบประมาณสนับสนุนจากทางราชการเพิ่มเติม จำนวน 100,000 บาท ดำเนินการสร้างจนแล้วเสร็จ ทำพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514

ต่อมาปี ครูใหญ่ประเสริฐ ชัยศรี ได้พัฒนาปรับปรุงโรงเรียนบริเวณ สถานที่ โดยการถมที่ดิน สร้างรั้วคอนกรีตถาวรด้านหน้า รั้วลวดหนามด้านข้างและทางราชการอนุมัติให้ทำการสอนจาก ป.4 – ป.6 เมื่อปีการศึกษา 2521 ได้เงินงบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง งบประมาณ 50,000 บาท สร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2521

ต่อมา พ.ศ. 2523 นายสมาน พวงจันทร์ ครูใหญ่ในขณะนั้นได้รับงบประมาณจาก กระทรวงสาธารณสุข สร้างถังน้ำประปา จำนวน 45,000 บาท เงินจากทางราชการ 20,000 บาท ประชาชนสมทบอีก 25,000 บาท ทำการขุดบ่อน้ำ 1 บ่อ ใช้เงินจำนวน 6,000 บาท

พ.ศ. 2533 นายสมาน พวงจันทร์ ครูใหญ่ในขณะนั้นได้ของบประมาณจากทางราชการ สร้างเรือนเพาะชำ 1 หลัง แบบ พ.1 ค่าก่อสร้าง 15,000 บาท และสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.101/26 จำนวน 1 หลัง สิ้นค่าก่อสร้าง 630,000 บาท และได้ทำพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2533

พ.ศ. 2535 ได้รับงบประมาณจากทางราชการ สร้างส้วมแบบ สปช. จำนวน 1 หลัง 2 ที่ งบประมาณ 63,000 บาท เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล – ป.6

ในปีการศึกษา 2543 ภาคเรียนที่ 2 ทางโรงเรียนวัดสันป่าค่า ขาดบุคลากรครู เนื่องจากคณะครูส่วนใหญ่เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ทาง สพท.เขต 1 จึงมีมติให้นักเรียนระดับชั้น ป.1 – ป.6 ไปเรียนรวมกับโรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า และนำนักเรียนชั้นอนุบาลของโรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้าและโรงเรียนวัดสันป่าค่า เรียนรวมกันที่โรงเรียนโรงเรียนวัดสันป่าค่า เปิดเป็นศูนย์อนุบาลศึกษาขึ้น เปิดสอนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็ก – อนุบาล 3 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

- ปัจจุบันมีผู้บริหาร คือ นายสังวาลย์  บุญมาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันป่าค่า  (ศูนย์อนุบาลศึกษา) มีบุคลากรทางการศึกษาประจำโรงเรียนวัดสันป่าค่า จำนวน 4 คน พนักงานบริการ (จ้าง) 1 คน  ครูจ้างสอน 13 คน