พิมพ์

บุคคลากร

บุคคลากรในโรงเรียนวัดสันป่าค่า

   

 

 

นางภาสวรรณ   โฮซิน

ครูชำนาญการพิเศษ

  นางกฤษณา   มาสกลาง

ครูชำนาญการพิเศษ

   

 

 

นางกาญจน์ทิพย์   ยืนธรรม

ครูชำนาญการ

นางชนานันท์   กาศสมบูรณ์

ครูชำนาญการพิเศษ

   

  นางสาวสิริยากร  อัธยา

ครูจ้างสอน

 นางสาวทรรศนพร  ทองมาลา

ครูจ้างสอน

 นางศริญญา  ภิไชย

ครูจ้างสอน

 

     

 นางเนตรนภา  อุประต๊ะ

ครูจ้างสอน

 

นางกลอย   ปะนันแปง

ครูจ้างสอน

 นายสุนทร    สิงห์กันทา

นักการภารโรง

 
 นายสังวาลย์   บุญมาติ
รักษาการณ์ผอ.ร.ร.วัดสันป่าค่า